Informace pro rodiče a studující k testování

09. 04. 2021

Čtěte prosím důležité sdělení.

Vážení studující, vážení zákonní zástupci,

v měsíci dubnu bude zahájena praktická výuka na středních školách - na naší průmyslovce se jedná o odborný výcvik, odbornou praxi, předměty automatizace a elektrická měření. Týká se tedy v nějaké formě všech tříd s výjimkou oboru Informační technologie a třídy U3. Ostatní předměty budou nadále vyučovány distančně. Pro hladký průběh vzdělávání provedeme v příštím týdnu menší úpravy rozvrhu, o kterých vás budou informovat třídní vyučující.
 
Aktuálně platná pravidla nám stanovují povinnost testovat žáky na přítomnost koronaviru neinvazivními antigenními testy, které mají vždy platnost 3 dny. Testování bude probíhat poprvé ráno v první den, kdy žáci dané třídy přijdou do školy, a to v určených učebnách za dodržení platných hygienických předpisů. 
Test ve škole je možné nahradit testem provedeným ve zdravotnickém zařízení (ne starším než 48 hodin) nebo potvrzením, že od prvního zjištění nákazy žáka koronavirem neuplynulo více než 90 dní.
 
Žák, který bude testován pozitivně, bude odeslán domů, následně má povinnost oznámit tuto skutečnost praktickému lékaři, od kterého obdrží žádanku na provedení kontrolního PCR testu. Škola tuto skutečnost oznámí hygienické stanici. V případě, že kontrolní test bude negativní, může se žák následně bez omezení vrátit do prezenční výuky. Bude-li pozitivní, nastupuje na dvoutýdenní omluvenou nepřítomnost v prezenční výuce. Distanční výuky se bude nadále zúčastňovat, pokud to jeho zdravotní stav dovolí.
 
Žák, který odmítne se testu podrobit, se nemůže praktické prezenční výuky zúčastnit, jeho nepřítomnost je omluvena. Škola nezajišťuje praktickou výuku těchto žáků, a to ani distanční formou. 
 
Více se dozvíte v těchto dokumentech: