Strojírenství

Kód oboru vzdělání: 23-41-M/01

Rámcový vzdělávací program: https://www.edu.cz/rvpsov/ciste/23-41-M01.pdf

Výuka tohoto oboru reaguje na celospolečenský požadavek absolventů v oboru strojírenství. Nasávací schopnost trhu práce je v tomto směru vysoká, a to jak v rámci regionu, tak celé České republiky a blízkého zahraničí (Německo, Rakousko aj.). V rámci školy jde o obor s dlouhou tradicí. 

Naším cílem je poskytnout uchazečům se zájmem o kvalitní vzdělání v oboru strojírenství s perspektivou úspěšné kariéry, případně dalšího studia. Očekávané kompetence, předmětová skladba, hodinové dotace a osnovy jednotlivých předmětů vycházejí právě z tohoto zadání a jsou výsledkem dlouhodobé práce týmu učitelů. Považujeme za podstatné, aby vzdělávání v technickém oboru na střední škole zahrnovalo dostatečné základy pro široké spektrum činností a povolání. Proto jsme vytvořili ŠVP tak, aby umožňovalo absolventům uplatnit se a dále rozvíjet kariéru jako zaměstnanci i jako podnikatelé, samostatně nebo v úzké spolupráci s dalšími osobami.

Mezi očekávané odborné kompetence absolventa patří:

  • navrhovat a konstruovat strojní součásti, mechanizmy a části strojů, nástroje, přípravky aj. výrobní pomůcky, volit prvky technického vybavení budov, technologického vybavení pracovišť apod. a navrhovat jejich umístění
  • navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobky
  • navrhovat systémy péče o technický stav strojů a zařízení, způsoby zjišťování jejich technického stavu, postup práce při jejich revizích, údržbě a opravách
  • měřit základní technické veličiny
  • využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pro podporu efektivní práce
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje