Elektrotechnika

Kód oboru vzdělání: 26-41-M/01

Rámcový vzdělávací program: https://www.edu.cz/rvpsov/ciste/26-41-M01.pdf 

Studium tohoto oboru připravuje žáky k výkonu povolání v oblasti slaboproudé elektrotechniky a rovněž energetiky, případně k terciárnímu studiu na technických vysokých školách nebo vyšších odborných školách technického zaměření. Naším cílem je poskytnout uchazečům se zájmem o kvalitní vzdělání v oboru strojírenství s perspektivou úspěšné kariéry, případně dalšího studia. Očekávané kompetence, předmětová skladba, hodinové dotace a osnovy jednotlivých předmětů vycházejí právě z tohoto zadání a jsou výsledkem dlouhodobé práce týmu učitelů. Považujeme za podstatné, aby vzdělávání v technickém oboru na střední škole zahrnovalo dostatečné základy pro široké spektrum činností a povolání. Proto jsme vytvořili ŠVP tak, aby umožňovalo absolventům uplatnit se a dále rozvíjet kariéru jako zaměstnanci i jako podnikatelé, samostatně nebo v úzké spolupráci s dalšími osobami.

Mezi očekávané odborné kompetence absolventa patří:

  • uplatňovat zásady normalizace, řídit se platnými technickými normami a graficky komunikovat
  • provádět elektrotechnické výpočty a uplatňovat grafické metody řešení úloh s využitím základních elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel
  • provádět elektroinstalační práce, zapojovat jistící prvky, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje a provádět ruční a základní strojní obrábění různých materiálů
  • měřit elektrotechnické veličiny
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje