Rozšířený loglink OPVK SČK_barva_2013 10 01.png

Střední průmyslová škola Emila Kolbena v polovině projektu

Rakovnická průmyslovka během první poloviny trvání projektu uskutečnila řadu úspěšných kroků k naplnění jeho cílů. Velké množství zájemců přilákaly volnočasové aktivity, ať už se jednalo o kroužky pro žáky základních škol nebo přímo pro žáky SPŠ. Vůbec největší zájem byl o kroužek robotiky, na němž byly pořízeny následující fotografie:

obr1.jpgobr2.jpg

Další významnou činností, která sklízí pozornost a ocenění od zapojených základních škol, je výuka jejich žáků v rámci posílení polytechnické výchovy. Do jejich školních vzdělávacích plánů bylo zařazeno vyučování jednotlivých celků předmětu fyzika v prostorách SPŠ Emila Kolbena, jehož se ujali pedagogové této školy. Obě zmíněné aktivity přinesly škole zvýšený zájem žáků vystupujících ze základního vzdělávání.

Jak výuka, tak kroužky budou od září 2014 probíhat v nové Interaktivní fyzikální laboratoři, která byla vybudována v prostorách dvou bývalých učeben. Stavební práce a dodávky vybavení byly dokončeny v červnu tohoto roku. Přístrojové vybavení koresponduje s tematickými celky robotiky, mechaniky, elektroniky a optiky, specialitou je profesionální vybavení pro 3D modelling a moderní nábytek vyhovující přísným ergonomickým standardům.

obr3.jpgobr4.jpg

Za úspěšné můžeme považovat také zahájení série exkurzí do technických památek, která bude pokračovat i v dalším období.

Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

Mezi partnerské školy projektu byla zařazena i Střední průmyslová škola, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II (novým názvem Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace).

Základní školy zapojené do projektu jako nefinanční partneři SPŠ Rakovník:

1) 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153

2) 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

3) 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331

4) Střední škola, Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576

5) Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník

6) Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník

Informace o projektovém záměru:

Projektový záměr spočívá v zlepšení možností pro výuku fyziky na Střední průmyslové škole v Rakovníku a na zapojených základních školách.

V nově vybudované interaktivní fyzikální laboratoři bude probíhat jak výuka, tak volnočasové aktivity – celkem 5 zájmových útvarů, z toho 3 pro střední školu (kroužky robotiky, konstruktérský a konstrukce RC modelů) a 2 pro základní školy (kroužky robotiky a mladých techniků). Laboratoř bude disponovat zařízením pro 3D skenování a tisk, soupravami pro práci s optikou, robotickými stavebnicemi, sadami pro demonstraci alternativních zdrojů energie a v neposlední řadě kompletní sadou pro fyzikální experimenty včetně softwaru.

Vybavení laboratoře kromě nábytku zahrnuje interaktivní tabuli, vizualizér a počítače, na nichž bude probíhat vyhodnocování experimentů.

Dalšími aktivitami v projektu jsou exkurze pro žáky, přednášky odborníků z praxe a vytváření podcastů, které zachytí prováděné fyzikální pokusy.

Chceme ukázat, že fyzika může být zajímavá a zábavná, a tak podpořit zájem žáků o studium technických oborů.

Udržitelnost aktivit v projektu je minimálně další 3 roky po jeho skončení (tzn. min. do června 2018).


Základní informace o projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Zkrácený název projektu: Přírodní vědy a technika v SK

Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Období realizace: 2. září 2013 – 30. června 2015

Rozpočet projektu celkem: 161 415 913,37 Kč

Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Stručný obsah projektu:

Projekt svou povahou kopíruje potřebu na celorepublikové úrovni, nejen ve Středočeském kraji, a tou je potřeba posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách. V návaznosti na podporu realizace kurikulární reformy škol poskytne investiční a neinvestiční podporu s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů. Dále dojde k propojení počátečního vzdělávání se zaměstnavateli v regionu, a tudíž sladění požadavků trhu práce a obsahu vzdělávání budoucích absolventů. Neméně důležitá je podpora výuky odborných předmětů v cizích jazycích, a to formou tvorby cizojazyčných slovníků.

Cíle projektu:

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově

vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s využitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v uvedených oborech. Projekt si klade za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě žáky základních škol, potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými aktivitami projekt ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce. Projekt chce svými aktivitami přispět k vyrovnání rozdílu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Je-li totiž absolventů dostatek, neodpovídají kvalifikačně požadavkům zaměstnavatelů, což je právě způsobeno absencí moderního vybavení a nových technologií přímo ve výuce, kde s nimi žáci mohou pracovat. Seznámení s tímto vybavením až na pracovišti zaměstnavatele není dobré ani pro jednu stranu. Investiční i neinvestiční vybavení škol podpoří realizaci kurikulární reformy. Projekt řeší také spolupráci institucí počátečního vzdělávání se zaměstnavateli. Přínosem oproti jiným projektům je z tohoto pohledu spolupráce středních a základních škol, která umožní následně spolupráci základních škol se zaměstnavateli. Každá střední škola zapojená do projektu bude spolupracovat s více základními školami a těmto školám umožní mimo jiné svým prostřednictvím vstup do světa zaměstnavatelů. Dalším cílem je zvyšování jazykové vybavenosti žáků.

Zdůvodnění potřebnosti:

Analýzy poptávky zaměstnavatelů po technicky a přírodovědně kvalifikované pracovní síle v ČR dokumentují rostoucí potřebu odborníků a velmi nízkou nabídku takto připravených absolventů. Proto i Středočeský kraj má podporu odborného vzdělávání a řemeslných oborů požadovaných trhem práce jako jednu z priorit v oblasti vzdělávání, jak je uvedeno v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Jedná se především o obory strojírenství, elektrotechnika, potravinářské a zemědělské obory, stavebnictví.

Řada škol však nedisponuje dostatečným vybavením a nemůže vzdělávat žáky tak, jak by si představovala a jak jim ukládá náplň jejich ŠVP. Školy tak nejsou schopné se současným vybavením zajistit svým žákům odbornost výuky takovým způsobem, aby byli konkurenceschopní na trhu práce. Nedílnou součástí je taktéž propojení se zaměstnavateli za účelem úprav v ŠVP odborných škol tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Spolupráce se zaměstnavateli je velmi důležitá z hlediska včasného nasměrování žáků v souladu s potřebami trhu práce. Zapojení žáků základních škol má své opodstatnění, protože vzbuzení zájmu o přírodní vědy a technické vzdělávání musí začít již v 7. a 8 ročnících základní školy. Bude-li profese dostatečně atraktivní, respektive pracovní náplň s ní spojená, bude také zájem žáků vyšší. Takto připravené odborné vzdělávání ve Středočeském kraji umožní využít demograficky příznivý vývoj, který by se měl projevit po roce 2015 na ZŠ a posléze také na SŠ (Dlouhodobý záměr vzdělávání SČK). Svým zaměřením na potřeby odvětví zemědělství, chemie, potravinářského průmyslu a strojírenství váže na produkční základnu Středočeského kraje. Váže na závěry uvedené v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, kde je kraj hodnocený jako průmyslově-zemědělský s velkým počet firem působících v kraji v průmyslu automobilovém, strojírenském, chemickém a potravinářském.

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou především žáci škol a školských zařízení (SŠ, ZŠ), dále pracovníci škol a školských zařízení (pedagogové SŠ, učitelé ZŠ) a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Žáci základních škol se při volbě povolání rozhodují spíše podle atraktivity zvolené profese, než podle potřeb trhu práce. Přírodovědné a technické vzdělávání není dostatečně atraktivní, aby vzbudilo zájem žáků, proto je potřeba ukázat jim reálná prostředí středních škol s ukázkami toho, jak vzdělávání probíhá, co vše se budou učit a především, čemu se naučí. Z tohoto hlediska je nedílnou součástí provést je reálným prostředím firem, aby si uvědomili, že současné technologie jsou již na takové úrovni, že i dělnické profese mohou být čisté a fungovat prostřednictvím počítačů, že ne vše je potřeba dělat pracně mechanicky, ale dokáží to za ně dělat stroje, pokud si je správně naprogramují.

Žáci středních škol, kteří si technické a přírodovědné obory zvolili, budou mít možnost pracovat s moderními přístroji a technologiemi na půdě školy. S těmito technologiemi většinou pracují až ve firmách při exkurzích.

Modernizace vybavení přispěje k zatraktivnění výuky a oboru jako takového a zvedne zájem o další vzdělávání například na vysoké škole apod.

Učitelé základních a středních škol budou realizovat výuku v modernizovaných učebnách a s moderním vybavením, čímž dojde ke zvýšení jejich odborných kompetencí a prostřednictvím atraktivní výuky získají ke studiu více žáků a vyvolají v nich větší zájem o přírodovědné a technické obory. Cílová skupina pedagogických pracovníků a vedoucích pedagogických pracovníků získá realizací projektu poznatky pro zkvalitnění ŠVP ZŠ a SŠ a realizaci vzdělávání v uvedených oborech s využitím nově pořízeného investičního a neinvestičního vybavení odborné výuky.