Název projektu: Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2023

Příjemce dotace: Středočeský kraj

Tým partnera P_07: RNDr. Jan Jirátko (odborný garant), Ing. Jindřiška Kopřivová (koordinátor cílové skupiny), Mgr. Michal Beneš (metodik), Ing. Bc. Jaroslav Redl a Bc. Petr Lelovski (IT specialisté), lektoři kroužků, lektoři junioři

Rozpočet partnera projektu: 12.734.679,52 Kč

Činnost v tomto projektu jsme zahájili v září 2020. Naším cílem je - obdobně jako v již ukončeném projektu IKAP - realizovat řadu aktivit, které přispějí k zvýšení kompetencí jak pedagogů, tak žáků, a docílit většího zájmu žáků základních škol o studium technických oborů. Konkrétně se jedná o

 • vzdělávání pedagogů v oblasti leadershipu, informačních technologií a matematiky;
 • vytvoření metodického kabinetu matematiky (společně s VOŠ a SZeŠ Benešov a VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora);
 • 5 zájmových kroužků pro žáky SŠ a ZŠ;
 • sdílená výuka pro partnerské základní školy;
 • organizace žákovských soutěží v robotice, grafice a v programování;
 • 9 technologických workshopů;
 • 9 exkurzí pro základní školy;
 • 15 exkurzí pro střední školy;
 • mentoring v oblasti digitálních dílen.

Našimi partnerskými školami budou 1., 2. a 3. ZŠ Rakovník, ZŠ a MŠ Kolešovice a ZŠ a MŠ Jesenice u Rakovníka.

Další aktivity pak plánujeme v Šablonách pro SŠ a VOŠ III, které jsou součástí projektu IKAP II. Půjde o 

 • 8 stáží pedagogů u zaměstnavatelů;
 • 11 zahraničních stáží pedagogů;
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Pro dosažení těchto cílů vybavíme školu novými laboratořemi grafiky, virtuální reality a Průmyslu 4.0. Vznikne také makerská dílna s 3D tiskovou farmou.