Název projektu: Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2023

Příjemce dotace: Středočeský kraj

Tým partnera P_07: RNDr. Jan Jirátko (odborný garant), Ing. Jindřiška Kopřivová (koordinátor cílové skupiny), Mgr. Michal Beneš (metodik), Ing. Bc. Jaroslav Redl a Bc. Petr Lelovski (IT specialisté), lektoři kroužků, lektoři junioři

Rozpočet partnera projektu: 12.734.679,52 Kč

Činnost v tomto projektu jsme zahájili v září 2020. Naším cílem bylo - obdobně jako v již ukončeném projektu IKAP - realizovat řadu aktivit, které přispějí k zvýšení kompetencí jak pedagogů, tak žáků, a docílit většího zájmu žáků základních škol o studium technických oborů. Konkrétně se jednalo o

  • vzdělávání pedagogů v oblasti leadershipu, informačních technologií a matematiky;
  • vytvoření metodického kabinetu matematiky (společně s VOŠ a SZeŠ Benešov a VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora);
  • 5 zájmových kroužků pro žáky SŠ a ZŠ;
  • sdílená výuka pro partnerské základní školy;
  • organizace žákovských soutěží v robotice, grafice a v programování;
  • 9 technologických workshopů;
  • 9 exkurzí pro základní školy;
  • 15 exkurzí pro střední školy;
  • mentoring v oblasti digitálních dílen.

Našimi partnerskými školami byly 1., 2. a 3. ZŠ Rakovník, ZŠ a MŠ Kolešovice a ZŠ a MŠ Jesenice u Rakovníka.

Další aktivity jsme pak uskutečnili v Šablonách pro SŠ a VOŠ III, které jsou součástí projektu IKAP II. Šlo o zahraniční stáže pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Pro dosažení těchto cílů jsme vybavili školu novými laboratořemi grafiky, virtuální reality a Průmyslu 4.0. Vznikla také makerská dílna s 3D tiskovou farmou. 

Projekt jsme úspěšně ukončili v červnu 2023.