Školní řád

Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 13/2005 Sb. o středním vzdělání a vzdělání na konzervatoři.

Tento řád upravuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s učiteli, zabývá se provozem a vnitřním režimem školy, stanovuje podmínky pro zajištění bezpečnosti a podmínky zacházení s majetkem školy. Obsahuje také pravidla pro hodnocení žáků.

Je platný v prostorách školy v době výuky i mimo ni a rovněž na všech akcích, které škola pořádá.

Školní řád, který je v současné době v platnosti, si můžete stáhnout ve formátu *.pdf.

Školní řád ke stažení