logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Tento program je realizován v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

Trvání projektu: 1.4.2018 - 31.3.2020

SPŠ Emila Kolbena je jedním z finančních partnerů tohoto projektu. Aktivity realizuje v těchto oblastech:

2. Podpora ICT kompetencí a rozvoj výuky cizích jazyků

V rámci této aktivity organizujeme počítačové kroužky se zaměřením na hardware, který se věnuje především možnostem 3D tisku, a na programování. Součástí práce kroužků budou soutěže v programování pro základní a pro střední školy. Plánujeme také vybudování pracoviště pro simulaci internetových rizik, které dovolí vzdělávat žáky a učitele v této oblasti. Vytvoříme také metodickou skupinu informatiků a uskutečníme tři semináře pro učitele IT oborů.

3. Podpora polytechnického vzdělávání

Dalšími kroužky, který naše průmyslovka zajištuje, jsou kroužek robotiky a modelářský kroužek. První z nich je zaměřen na sestavování a programování LEGO robotů, druhý především na automobilové modelářství. Nesmíme zapomenout také na fotografický kroužek, zaměřený na produkční a dokumentární fotografii. Plánujeme uskutečnit také pět exkurzí do firem pro žáky ZŠ. Jednou z dílčích aktivit jsou čtvrtletní setkání pedagogů k polytechnické výchově. Vytvoříme rovněž komunikační platformu pro spolupráci učitelů. 

5. Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Hlavní aktivitou je vybudování laboratoře obnovitelných energií, kde budou moci žáci experimentovat s větrnou a vodní energií, bioenergií a energií vodíku. K tomu účelu budou pořízeny funkční jednotky a řada laboratorních přístrojů. Od  začátku školního roku 2019/2020 bude probíhat sdílená výuka pro žáky partnerských základních škol. Aktivity doplní šest tematických workshopů pro učitele a cyklus pěti odborných exkurzí pro žáky naší školy zaměřených na energetiku.

Projektový tým pracuje ve složení: RNDr. Jan Jirátko - odborný garant, Mgr. Michal Beneš - koordinátor cílové skupiny, Ing. JIndřiška Kopřivová - metodik, Bc. Petr Lelovski - IT specialista a dále vedoucí kroužků Bc. Josef Kýna, DiS., Bc. Petr Lelovski, Václav Doubrava a Vlastimil Beneš. 

Přehled uskutečněných exkurzí

Jak již bylo zmíněno, důležitými aktivitami jsou v projektu odborné exkurze pro základní školy a pro žáky naší průmyslovky. Do června 2019 byly naplánovány a uskutečněny tyto:

25.10.2018 - Alpiq Kladno - pro žáky SPŠEK

16.11.2018 - Škoda Auto - pro žáky 3. ZŠ Rakovník

25.3.2019 - firmy NKT a Beznoska - pro žáky SPŠEK

16.5.2019 - Škoda Plzeň - pro žáky 3. ZŠ Rakovník

 23.5.2019 - Železárny Hrádek - pro žáky SPŠEK 

Součástí exkurzí je vždy návštěva provozu a odborný výklad o způsobech výroby, vývoji a současné situaci firmy. Jsme toho názoru, že praktické ukázky přímo v jednotlivých firmách přináší žákům dobře zapamatovatelné poznatky, které využijí v praxi nebo - v případě žáků základních škol - v rozhodování o další vzdělávací cestě.