Základní informace pro uchazeče

Střední průmyslová škola v Rakovníku bude v roce 2023 přijímat uchazeče do pěti oborů vzdělávání - nemusíte se bát, že by některý z nich nebyl otevřen. Disponujeme zároveň dostatečnou kapacitou, abychom mohli uspokojit zájem zvídavých a pilných žáků. Konkrétní počty přijímaných uchazečů stanovuje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje a naleznete jej v kritériích přijímacího řízení.

Průběh řízení se řídí platnou legislativou, především vyhláškou MŠMT, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 

Postup pro uchazeče o přijetí v 1. kole

Do 1. března 2023 je třeba odeslat přihlášku ke vzdělávání přímo do kanceláře naší školy - základní školy přihlášky neposílají, pouze potvrzují. Přihlášku je samozřejmě možné doručit také osobně. Kontrolu známek ze strany základní školy lze nahradit dodáním ověřeného opisu vysvědčení z 8. ročníku a vysvědčení a výpisu z vysvědčení z poloviny 9. ročníku.

Přihlášku v 1. kole lze podat nejvýše do dvou oborů vzdělávání, resp. na dvě střední školy.

V termínu stanoveném ministerstvem zveřejní ředitel školy výsledky přijímacího řízení a vydá rozhodnutí o přijetí ke studiu. Kladná rozhodnutí nemá škola povinnost zasílat, přesto jsme rádi, když si je vyzvednete - jednou z možností, jak to udělat, je účast na schůzce zákonných zástupců přijatých uchazečů, která se koná zpravidla ihned po termínu 1. kola přijímacích zkoušek. Záporná rozhodnutí jsou odesílána zákonným zástupcům doporučeně do vlastních rukou. Proti rozhodnutí ředitele školy se lze odvolat v souladu se správním řádem.

Žák stvrzuje svůj zájem nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Uchazeči ze základních škol obdrží zápisový lístek na své dosavadní škole, ostatní uchazeči na krajském úřadu podle místa trvalého bydliště.

 

Postup pro uchazeče o přijetí v dalších kolech

Další kola přijímacího řízení škola vyhlašuje, pokud není naplněn některý z oborů. Jejich termíny budou uváděny na těchto webových stránkách, stejně jako termíny pro podání přihlášky.

Následný postup je obdobný 1. kolu.

 

Postup pro uchazeče o přijetí do vyšších ročníků

Uchazeče, který úspěšně ukončil některý z ročníků na jiné střední škole v odpovídajícím oboru, je možné přijmout do vyššího ročníku. Formulář přihlášky je stejný, uchazeč vyznačí, do kterého ročníku hodlá nastoupit. Prospěch v tomto případě dokládá ověřeným výpisem vysvědčení. V případě, že se učební plány škol neshodují, může být přijetí podmíněno vykonáním rozdílových zkoušek.

Další možností je uskutečnění přestupu z jiné školy. Žádost o přestup lze vyplnit přímo v ředitelně školy. Kladné vyřízení závisí na tom, zda v daném ročníku a třídě odpovídajícího oboru máme volná místa - o tom se samozřejmě může předem uchazeč nebo jeho zákonní zástupci informovat.