Historie školy

Historický vývoj technického školství na Rakovnicku je úzce svázán s rozvojem živností a průmyslu v druhé polovině 19. století. Vývoj průmyslu byl iniciován zdejší keramickou výrobou, chmelařstvím, výrobou stavebních hmot, pivovarnictvím i důlní činností v oblasti.

K akceleraci průmyslu v Rakovníku od první dekády 20. století zásadně přispěl vznik a rozvoj firem Linhart a Vltavský (později TOS Rakovník) a jejich pohotová orientace na tehdy nově vznikající obor - zpracování termoplastů a termosetů ("umělých hmot"). Výroba moderních vstřikovacích lisů s hydraulickými pohony následně podnik proslavila. Četné patenty a vynálezy firmy Vltavský reprezentovaly světovou špičku v oboru přesného strojírenství, srovnatelnou s Německem, Anglií a Spojenými státy.

Vznik a historické kořeny rakovnické střední průmyslové školy jsou úzce spjaty s rozvojem průmyslu a techniky v regionu a lze je spatřovat v následném chronologickém přehledu vývoje řemeslného a technického školství v Rakovníku.

1883
Řemeslná škola pokračovací
byla založena ministerstvem kultury a vyučování dne 24.2. - toto datum máme ve zřizovací listině..

1884
Průmyslová škola pokračovací v Rakovníku
Po roce došlo ke změně názvu a v následujícím poměrně dlouhém období měla škola odborná oddělení se skupinovým vyučováním pro jednotlivá řemesla.

1910
Živnostenská škola pokračovací
- přejmenování nastalo výnosem Ministerstva veřejných prací.

1918
Všeobecné a odborné živnostenské školy pokračovací
reprezentovaly soustavu dílčích odborně specializovaných živnostenských škol.

1937
Živnostenská škola pokračovací v Rakovníku
vznikla spojením stávajících živnostenských škol.

1945
Základní odborná škola v Rakovníku
se stala v roce 1945 nástupnickou školou živnostenské školy z let 1937 - 1945.

1960
Odborné učiliště TOS n. p.
Učiliště mělo majoritní postavení vůči střediskům odborné přípravy firem Stadion (později Autobrzdy - Ateso ) a Permon Roztoky, v průběhu let došlo k jejich připojení.

1981
Střední odborné učiliště TOS Rakovník
Spolu se změnou názvu byla zahájena výuka v nově postavené budově školy, v níž sídlíme dodnes.

1991
Střední odborné učiliště strojírenské
Po delimitaci z podniku TOS Rakovník vznikla samostatná státní škola zřízená ministerstvem průmyslu.

1993
Integrovaná střední škola technická
byla zřízena Ministerstvem hospodářství České republiky v rámci první vlny vzniku odborných škol.

2008
Střední průmyslová škola Rakovník
Nový název lépe vystihoval zaměření školy.

2013
V tomto roce jsme oslavili 130 let od založení školy.