Školská rada SPŠ Rakovník bude období 2018-2021 pracovat jako šestičlenná

Zástupci zřizovatele jsou Mgr. Zdeněk Brabec a Antonín Merhaut. 

Zástupci pedagogického sboru, zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků budou zvoleni v tajné volbě. Ředitel školy vyhlásil volbu tímto dokumentem.

Volební řád je zveřejněn zde

Školská rada se schází k jednání nejméně 2x ročně, zasedání svolává její předseda. Pravomoci rady jsou dány zákonem. Patří mezi ně například schvalování výročních zpráv, školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků, vyjádření k návrhům školních vzdělávacích programů a projednávání inspekčních zpráv. Členové rady mohou také vznášet vlastní podněty a podílet se na zpracování koncepčních záměrů školy.

Členy přípravného výboru jsou Ing.Jindřiška Kopřivová, Václav Doubrava a Bc. Josef Kýna, DiS.