Školská rada SPŠ Rakovník pracovala v období 2015-2018 jako tříčlenná, po zvýšení počtu žáků nad 250 jako šestičlenná

Předsedou rady byl Ing. Rudolf Pánek, CSc., který byl také zástupcem zřizovatele.

Dalším zástupcem zřizovatele byl Mgr. Zdeněk Brabec.

Učitele zastupovali ve školské radě Ing. Bc. Ivana Žižková a Bc. Petr Lelovski.

Za zákonné zástupce se práce školské rady účastnila paní Taťána Křížanovská, za zletilé žáky Jurij Tofeljuk.

Školská rada se schází k jednání nejméně 2x ročně, zasedání svolává její předseda. Pravomoci rady jsou dány zákonem. Patří mezi ně například schvalování výročních zpráv, školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků, vyjádření k návrhům školních vzdělávacích programů a projednávání inspekčních zpráv. Členové rady mohou také vznášet vlastní podněty a podílet se na zpracování koncepčních záměrů školy.

Pro období 2018-2018 se uskuteční nové volby do školské rady. Ředitel školy vydal v této souvislosti volební řád, který je zveřejněn zde

Členy přípravného výboru jsou Ing.Jindřiška Kopřivová, Václav Doubrava a Bc. Josef Kýna, DiS.